Wartości i Kodeks postępowania

HELIOS Główne Wartości – Dzisiaj dla przyszłości

W KANSAI HELIOS dążymy do ciągłego doskonalenia, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów i szerszego otoczenia. Nasze wspólne przekonania i główne zasady są zebrane w Podstawowych Wartościach KANSAI HELIOS. Podstawowe wartości KANSAI HELIOS stanowią podstawę naszych działań i zobowiązują nas do zachowania, które prowadzi do doskonałości we wszystkich procesach biznesowych. Wartości kierują naszymi relacjami ze sobą, środowiskiem i partnerami biznesowymi.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jesteśmy bardzo zaangażowani w działania mające
na celu ochronę środowiska oraz zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników
. Z entuzjazmem podchodzimy do pracy i wzmacniamy świadomość podejmowania odpowiedzialnych działań w całym łańcuchu wartości.

SZYBKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ
Dzięki szybkim i przemyślanym decyzjom jesteśmy
w stanie skutecznie radzić sobie ze zmianami
i potrzebami rynku oraz oferować wysokiej jakości rozwiązania. Celem osiągania założeń korzystamy
z najbardziej optymalnych sposobów uzyskiwania wspaniałych wyników w krótkim okresie czasu.


PROFESJONALIZM
Nieustannie doskonalimy swoją wiedzę i dbamy
o rozwój zawodowy i osobisty. Dzięki kształceniu ustawicznemu podnosimy wartość dodaną pracowników, firmy oraz naszych partnerów biznesowych. Dzięki niezawodności, poszanowania innych oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki jesteśmy w stanie zachować integralność nawet
w najbardziej wymagających sytuacjach.

KONCENTRACJA NA KLIENCIE
Dzięki nieustannemu skupianiu się na zrozumieniu
i wykraczaniu poza wymagania i oczekiwania naszych partnerów biznesowych budujemy prawdziwe relacje. Dzięki innowacyjności i kreatywności jesteśmy
w stanie szybko reagować na zmiany i pracować nad doskonaleniem naszych działań, co przekłada się
na osiąganie pozytywnych wyników.

KANSAI HELIOS Kodeks postępowania – jeden Kodeks dla wszystkich

Zaangażowanie KANSAI HELIOS w przestrzeganie podstawowych standardów zapewniających dobre warunki pracy i przejrzyste relacje biznesowe zostało określone w Kodeksie postępowania. Niniejszy Kodeks postępowania obowiązuje wszystkich pracowników KANSAI HELIOS na całym świecie. Zarówno menadżerowie jak i inni pracownicy są osobiście odpowiedzialni za zaznajomienie się z kodeksem postępowania oraz za postępowanie zgodnie z wytycznymi w nim ujętymi.

Znajomość, zrozumienie i życie Kodeksem jest istotną częścią tego, kim jesteśmy i za czym opowiadamy się
w KANSAI HELIOS. Nasz Kodeks określa sposób, w jaki rozumiemy nasze obowiązki, przedstawia nasze zobowiązania dotyczące środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa oraz pożądaną kulturę komunikacji. Zawiera wskazówki dotyczące unikania konfliktów interesów i relacji ze współpracownikami, partnerami
i innymi zainteresowanymi stronami.

HELIOS Kodeks postępowania